Trei aplicații software de ultimă generație vor contribui la configurarea traseelor și a programelor de circulație pentru liniile de transport din București și Ilfov, astfel încât acestea să fie adaptate la cererea de transport și condițiile de trafic din regiune, precum și la monitorizarea, controlul și coordonarea operativă a vehiculelor de transport public, în timp real.

Prin proiectul „Sistem ITS integrat pentru transportul public în regiunea București-Ilfov (Management Transport Public) – Sistem integrat de planificare/ monitorizare/ dispecerizare inclusiv echipamente îmbarcate pentru vehicule”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) continuă măsurile de modernizare a serviciului public de transport din regiunea București-Ilfov.

Pentru a sprijini operațiunile eficiente ale flotei de transport public din regiune, TPBI vine în ajutorul operatorilor prin dotarea vehiculelor cu echipamente care se vor integra cu aplicațiile software achiziționate și vor permite colectarea de date în timp real, oferind informații pentru optimizarea serviciilor de transport public din regiune. Practic, soluțiile software integrate vor fi utilizate pentru planificarea, monitorizarea și dispecerizarea transportului public, preluând date în timp real de la echipamentele îmbarcate de pe vehiculele de transport public ale operatorilor.

TPBI a publicat deja în SICAP, marți, 9 mai 2023, un anunț de consultare a pieței în vederea obținerii unei valori estimative de achiziție a componentelor din cadrul proiectului. Furnizorii de echipamente și soluții software sunt invitați să transmită oferte de preț în conformitate cu cerințele prezentate în cadrul caietelor de sarcini, până la data de 28.06.2023.

TPBI va contribui astfel la îmbunătățirea semnificativă a mobilității locale, a managementului regional și la realizarea unui sistem de transport predictibil, eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială a regiunii București-Ilfov.

Anunțul de consultare a pieței este disponibil aici.

 

Flag Of The United Kingdom Emoji Sticker PNG, Clipart, Britain, Electric  Blue, Emoticon, England Flag, English

Bucharest-Ilfov Region will have an up-to-date transport system with integrated, latest software applications

Three latest software applications will contribute to the configuration of routes and traffic schedules for transport lines in Bucharest and Ilfov County, so that they will be adapted to transport demand and traffic conditions in the Region, as well as monitoring, control and operative coordination of public transport vehicles, in real time.

Through the project “Integrated ITS system for public transport in the Bucharest-Ilfov Region (Public Transport Management) – Integrated planning/ monitoring/ dispatching system including onboard equipment for vehicles“, the Intercommunity Development Association for Public Transport Bucharest – Ilfov (TPBI) continues the measures modernization of the public transport service in the Bucharest-Ilfov Region.

In order to sustain the efficient operations of the public transport fleet in the region, TPBI supports operators by equipping vehicles with devices that will integrate with software applications and allow real-time data collection, providing information needed to optimize public transport services in region. Basically, the integrated software solutions will be used to plan, monitor and dispatch public transport, using real-time data from the onboard equipment of the operators’ public transport vehicles.

TPBI has already published in SICAP, on Tuesday, May 9, 2023, a market consultation notice in order to obtain an estimated purchase value of the project components. Suppliers of equipment and software solutions are invited to submit price offers in accordance with the requirements presented in the specifications, until 28.06.2023.

TPBI will thus contribute to the significant improvement of local mobility, regional management and the realization of a predictable, efficient, integrated, sustainable and safe transport system, which promotes the economic, social and territorial development of the Bucharest-Ilfov region.

The market consultation notice is available here.