TPBI este o entitate contractantă care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție sectorială și a organizării concursurilor de soluții de către TPBI precum și cele aplicabile operatorilor economici privați sunt: principiul nediscriminării, principiul tratamentului egal, principiul recunoașterii reciproce, principiul transparenței, principiul proporționalității și principiul asumării răspunderii.

TPBI asigură transparenţa procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie/acordurilor-cadru prin publicarea anunţurilor de intenţie, anunţurilor de participare şi a anunţurilor de atribuire. Transmiterea spre publicare a anunţurilor de mai sus către operatorul S.E.A.P. se realizează numai prin mijloace electronice, prin completarea formularelor specifice disponibile în S.E.A.P.

Mai jos, regăsiți rapoartele anuale de activitate ale Biroului Achiziții Publice, care conțin situația centralizată a achizițiilor efectuate pentru fiecare an în parte:

Raport de activitate – achiziții publice – 2021

Raport de activitate – achiziții publice – 2020

Raport de activitate – achiziții publice – 2019