TPBI este o entitate contractantă care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție sectorială și a organizării concursurilor de soluții de către TPBI precum și cele aplicabile operatorilor economici privați sunt: principiul nediscriminării, principiul tratamentului egal, principiul recunoașterii reciproce, principiul transparenței, principiul proporționalității și principiul asumării răspunderii.

TPBI asigură transparența procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție/ acordurilor-cadru prin publicarea anunțurilor de intenție, anunțurilor de participare și a anunțurilor de atribuire. Transmiterea spre publicare a anunțurilor de mai sus către operatorul S.E.A.P. se realizează numai prin mijloace electronice, prin completarea formularelor specifice disponibile în S.E.A.P.

Anunțuri:
24.11.2022

Mai jos, regăsiți rapoartele anuale de activitate ale Biroului Achiziții Publice, care conțin situația centralizată a achizițiilor efectuate pentru fiecare an în parte:

Raport de activitate – achiziții publice – 2022

Raport de activitate – achiziții publice – 2021

Raport de activitate – achiziții publice – 2020

Raport de activitate – achiziții publice – 2019