Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) emite avize și formulează puncte de vedere cu privire la documentații, investiții sau lucrări cu privire la:

 1. Înființări/modificări/extinderi ale traseelor de transport public și infrastructurilor asociate;
 2. Impactul propunerii/ investiției asupra mobilității integrate în zona/ regiunea București-Ilfov precum și asupra inter-modalității;
 3. Integrarea/corelarea cu PMUD și alte documentații/ strategii existente aprobate;
 4. Soluția tehnică propusă pentru trama stradală și infrastructurile de mobilitate;
 5. Impactul propunerii/ investiției asupra proiectelor în curs de finanțare/ realizare aflate la cunoștința TPBI.

Avizul TPBI se aplică pentru următoarele tipuri de documentații, dar fără a se limita la acestea:

a. Documentații tehnice inițiate de UAT și instituții subordonate acestora, de alte Asociații de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) sau instituții centrale (ministere și instituții sau societăți subordonate) precum și de terți;

 1. Teme de proiectare; Studii tehnice și Studii de oportunitate;
 2. Studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, D.A.L.I. pentru obiective de investiții publice sau private în regiunea București-Ilfov;
 3. Studii și proiecte de circulație;
 4. DTE privind lucrări care au legătură sau influențează construirea ori funcționarea obiectivelor și/ sau instalațiilor din patrimoniul operatorilor de transport public din regiunea București-Ilfov sau concesionate acestora;

b. Modificări de trasee de transport public

 1.          Studii de soluție pentru modificarea traseelor liniilor de transport public local;
 2. Studii de oportunitate legate de modificările programului integrat de transport;
 3. Documentații pentru modificări de stații, capete de trasee sau pentru intervenții asupra infrastructurilor de transport public sau care afectează organizarea transportului public;

c. Documente strategice și de urbanism

 1. Documentații privind PUG sau PUZ elaborate de UAT din regiunea București-Ilfov, Sectoarele Municipiului București sau Județul Ilfov care includ elemente ale sistemului de transport și de mobilitate;
 2. Documentații pentru care se solicită aviz TPBI prin Certificat de Urbanism, indiferent de inițiatorul proiectului;
 3. Strategii de dezvoltare a mobilității (staționare și mișcare, toate modurile de transport, inclusiv nemotorizate), documente de planificare a intervențiilor, alte strategii de dezvoltare în domenii complementare cu mobilitatea;
 4. Studii și strategii de dezvoltare urbană;
 5. Documente cu impact strategic și de corelare cu alte moduri de transport public, în afara competenței TPBI (transport cu trenul, transport cu metroul, transport aerian, transport interjudețean cu autobuze etc);
 6. Alte documentații, la dispoziția conducerii TPBI.

Documentația împreună cu solicitarea de aviz se primesc pe adresa de e-mail: office@tpbi.ro sau la sediul TPBI din B-dul Tudor Vladimirescu nr. 11, etaj 10, sector 5, București.

Solicitarea de aviz se depune de către proprietar, de către inițiatorul lucrării sau de către un împuternicit al acestuia, caz în care se va prezenta și împuternicirea.

 

Documentațiile necesare pentru obținerea unui aviz TPBI:

a. În cazul elaborării unor categorii de lucrări prevăzute în Anexa nr. 1 la Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare: PATZ, PATJ, PUG, PUZ, PUD

  1. Cerere eliberare aviz;
  2. Certificat de Urbanism și planșele anexă;
  3. Plan încadrare în zonă la scara 1:25000/1:5000;
  4. Cadastrul terenului (ex. Fișa corpului de proprietate, Plan de amplasament);
  5. Extras PUG sau din alte documente relevante (ex. Strategii);
  6. Documente de atestare a deținerii terenului, după caz;
  7. Documentația în faza de proiect întocmită conform cerințelor legale în vigoare (aceasta va conține cel puțin Memoriu tehnic, Planșa de Încadrare în PUG și Planșa de Reglementări Urbanistice);
  8. În vederea corelării/ integrării cu PMUD și cu modelul de transport aferent acestuia, memoriul tehnic va conține un set minim de informații legat de propunerea înaintată, cu privire la generatorii și fluxurile de trafic;
  9. Orice alte documente considerate de solicitant necesare pentru înțelegerea contextului și stadiului documentației, după caz.

b. În cazul proiectelor de strategii externe TPBI:

  1. Cerere eliberare aviz;
  2. Documentația în faza de proiect, cu toate anexele;
  3. Orice alte documente considerate de solicitant necesare pentru înțelegerea contextului și stadiului documentației, după caz.

c. În cazul proiectelor de investiții:

  1. Cerere eliberare aviz;
  2. Certificat de Urbanism și planșele anexă;
  3. Plan de încadrare în zonă;
  4. Extras de plan cadastral;
  5. Extras PUG sau din alte documente relevante (Ex. Strategii);
  6. Documente de atestare a deținerii terenului, după caz;
  7. Studiu de fezabilitate/ DALI, în faza de proiect, în cazul investițiilor publice sau cu impact asupra infrastructurilor publice;
  8. Memoriu tehnic;
  9. Orice alte documente considerate de solicitant necesare pentru înțelegerea contextului și stadiului documentației, după caz.

d. În cazul elaborării unor documentații strategice interne: Planuri, Strategii etc.:

  1. Memoriu tehnic, după caz;
  2. Documentația în faza de proiect;
  3. Orice alte documente considerate de solicitant necesare pentru înțelegerea contextului și stadiului documentației, după caz.

 Informațiile minime necesare pentru documentațiile tehnico-economice, urbanism și arhitectură sunt cele de mai jos:

(1) Prezentarea investiției/ operațiunii propuse;

(2) Indicatori propuși

 1. Bilanț teritorial – Indicatori propuși

(3) Numărul mediu de utilizatori al funcțiunii propuse/ prognoze:

 1. Numărul de locuitori în cazul funcțiunilor rezidențiale
 2. Numărul de angajați/ vizitatori în cazul funcțiunilor de servicii/ comerț
 3. Numărul de locuri de parcare

(4) Modul de integrare a investiției/ operațiunii în zonă

 1. Organizarea rețelei stradale – Modernizarea circulației – toate modurile de deplasare (străzi menținute, străzi lărgite, străzi noi, trotuare, transport, parcare, rezolvări de intersecții, sensuri unice ș.a.)
 2. Distanța până la cea mai apropiată stație de transport public
 3. Distanța până la prima stație care prezintă mai multe moduri de transport

(5) Regimul juridic al circulațiilor propuse

 1. Se va specifica dreptul de proprietate asupra terenurilor și dacă există terenuri destinate cedării, concesionării sau schimbului între deținători

Pot fi solicitate clarificări solicitantului de aviz în situațiile în care nu sunt întrunite condițiile pentru emiterea avizului (spre exemplu, dar nu se limitează la: TPBI nu este menționat în certificatul de urbanism, nu sunt îndeplinite condiționalitățile formale și legale pentru emiterea unui aviz din partea TPBI, nu se pun la dispoziția TPBI documentele solicitate pentru avizare etc). Dacă documentația nu este completă sau explicită, se solicită elemente cu care să fie completată.

 

Comisia de avizare din cadrul TPBI este un organism format din specialiști și experți și nu are rol executiv, ea întrunindu-se de două ori pe lună sau în situații excepționale.