Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) emite avize și formulează puncte de vedere cu privire la documentații, investiții sau lucrări cu privire la:

 1. Înființări/modificări/extinderi ale traseelor de transport public și infrastructurilor asociate ca parte a unei dezvoltări/investiții
 2. Impactul propunerii/investiției asupra mobilității integrate în zona/regiunea București-Ilfov precum și asupra intermodalității
 3. Integrarea/corelarea proiectului cu PMUD și alte documentații/strategii existente aprobate
 4. Soluția tehnică propusă pentru trama stradală și infrastructurile de mobilitate conform proiectului
 5. Impactul propunerii/investiției asupra proiectelor în curs de finanțare/realizare aflate la cunoștința TPBI.

 

Avizul TPBI se aplică pentru următoarele tipuri de documentații, dar fără a se limita la acestea:

 1. Documentații tehnice elaborate în cadrul TPBI sau pentru proiecte inițiate de UAT-uri și instituții subordonate acestora, de alte ADI-uri sau instituții centrale (ministere și instituții sau societăți subordonate), precum și de terți:
  • Teme de proiectare; Studii tehnice și studii de oportunitate;
  • Studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, D.A.L.I. pentru obiective de investiții publice sau private în regiunea București-llfov;
  • Studii și proiecte de circulație;
  • DTE privind lucrări care au legătură sau influențează construirea sau funcționarea obiectivelor și/sau instalațiilor din patrimoniul operatorilor de transport public din regiunea București-llfov sau concesionate acestora;

2. Documente strategice și de urbanism și amenajarea teritoriului

 • Documentații privind PATJ, PATZ, PUG sau PUZ elaborate de UAT din regiunea București-Ilfov, Sectoarele Municipiului București sau Județul Ilfov ce includ elemente ale sistemului de transport și de mobilitate;
 • Documentații pentru care se solicită aviz TPBI prin Certificat de Urbanism, indiferent de inițiatorul proiectului;
 • Strategii de dezvoltare a mobilității (staționare și mișcare, toate modurile de transport, inclusiv nemotorizate), documente de planificare a intervențiilor, alte strategii de dezvoltare în domenii complementare cu mobilitatea;
 • Studii și strategii de dezvoltare urbană;
 • Documente cu impact strategic și de corelare cu alte moduri de transport public, în afara competenței TPBI (transport cu trenul, transport cu metroul, transport aerian, transport interjudețean cu autobuze etc)
 • Alte documentații la dispoziția conducerii TPBI.

Documentația împreună cu solicitarea de aviz se primesc în format electronic pe adresa de e-mail: office@tpbi.ro sau la sediul TPBI din B-dul Tudor Vladimirescu nr. 11, etaj 10, sector 5, București.

Solicitarea de aviz se depune de către proprietar, de către inițiatorul lucrării sau de către un împuternicit al acestuia, caz în care se va prezenta și împuternicirea.

 

Documentațiile necesare pentru obținerea unui aviz TPBI:

a. În cazul elaborării unor categorii de lucrări prevăzute în anexa nr. 1 la Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare: PATZ, PATJ,PUG, PUZ, PUD:

 1. Cerere eliberare Aviz
 2. Certificat de Urbanism și planșele anexă, cu termen de valabilitate în vigoare
 3. Plan încadrare în zonă la scara 1:25000/1:5000
 4. Cadastrul terenului (ex. Fișa corpului de proprietate, Plan de amplasament)
 5. Extras PUG sau din alte documente relevante (Ex. Strategii)
 6. Documente de atestare a deținerii terenului, după caz
 7. Documentația în faza de proiect întocmită conform cerințelor legale în vigoare  (Aceasta va conține cel puțin Memoriu tehnic, Planșa de Încadrare și Planșa de Reglementări Urbanistice)
 8. În vederea corelării/integrării cu PMUD și modelul de transport aferent acestuia, memoriul tehnic va conține un set minim de informații legat de propunerea înaintată, cu privire la generatorii și fluxurile de trafic, indicatorii de proiect și perioada de implementare (Conform Anexa 4).
 9. Orice alte documente considerate de solicitant necesare pentru înțelegerea contextului și stadiului documentației, după caz.

b. În cazul proiectelor de strategii externe TPBI:

 1. Cerere eliberare Aviz
 2. Documentația în faza de proiect, cu toate anexele
 3. Orice alte documente considerate de solicitant necesare pentru înțelegerea contextului și stadiului documentației, după caz.

c. În cazul proiectelor de investiții:

 1. Cerere eliberare Aviz
 2. Certificat de Urbanism și planșele anexă, cu termen de valabilitate în vigoare
 3. Plan de încadrare în zonă
 4. Extras de plan cadastral
 5. Extras PUG sau din alte documente relevante (Ex. Strategii)
 6. Studiu de fezabilitate/DALI, în faza de proiect, în cazul investițiilor publice sau cu impact asupra infrastructurilor publice
 7. Memoriu tehnic
 8. Orice alte documente considerate de solicitant necesare pentru înțelegerea contextului și stadiului documentației, după caz.

d. În cazul elaborării unor documentații strategice interne: Planuri, Strategii etc.:

 1. Memoriu tehnic, după caz
 2. Documentația în faza de proiect
 3. Orice alte documente considerate de solicitant necesare pentru înțelegerea contextului și stadiului documentației, după caz.

 

Informațiile minime necesare pentru documentațiile tehnico-economice, urbanism și arhitectură sunt cele de mai jos:

 1. Prezentarea investiției /operațiunii propuse
 2. Indicatori propuși

a. Bilanț teritorial – Indicatori propusi

     3. Numărul mediu de utilizatori al funcțiunii propuse/prognoze:

a. Numărul de locuitori în cazul funcțiunilor rezidențiale

b. Numărul de angajați/vizitatori în cazul funcțiunilor de servicii/comerț

c. Numărul de locuri în instituțiile de învățământ

d. Numărul de locuri de parcare

4. Modul de integrare a investiției/operațiunii în zonă

a. Organizarea rețelei stradale – Modernizarea circulației -toate modurile de deplasare (străzi menținute, străzi lărgite, străzi noi, trotuare, transport, parcare, rezolvări de intersecții, sensuri unice ș.a.)

b. Caracteristicile strazilor din zona de analiză– clasificare drumurilor (extra urban – autostrada, drum de interes national, drum de interes judetean, drum de interes comunal, sau urban – artera principală, arteră secundară, stradă colectoare sau stradă de folosință locală) lungime, profil stradal (numar benzi, sensuri de circulatie s.a.), tip de infrastructura transport public (tramvai, troleibuz, autobuz; benzi dedicate, biciclete după caz), si tip strada

c. Starea străzilor existente (carosabil, trotuare, spatii verzi s.a.)

d. Distanța până la cea mai apropiată stație de transport public

e. Distanța până la prima stație ce prezintă mai multe moduri de transport

5. Regimul juridic al circulațiilor propuse

a. Se va specifica dreptul de proprietate asupra terenurilor și dacă există terenuri destinate cedării, concesionării sau schimbului între deținători.

 

Taxa emitere aviz:

 1. Solicitări ale persoanelor fizice –  500 lei
 2. Solicitări ale persoanelor juridice – 1000 lei.

Solicitantul va achita contravaloarea taxei de emitere aviz, prin virament bancar în contul IBAN RO81RNCB0074170643810016, deschis la Banca Comercială Română și va trimite dovada plății către registratura TPBI în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea pe e-mail a facturii proforma.

Regulament CTE

Decizia nr.48 din 05.03.2024