Legislație națională privind transportul public:

Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

Ordonanța nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport;

Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Ordonanța nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportului Rutier

Norma metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Ordin al Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local;

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005

Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței nr. 211/2003

Ordin Nr. 458/ 2002 al MLPTL pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național;

Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

Ordonanța nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare;

Ordonanța nr. 19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral;

Ordonanța nr. 19/1997 privind transporturile;

Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. 309/1996 (cu modificările şi completările ulterioare);

Decret-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;

Legea recunoştinței faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr.1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge, cu modificările şi completările ulterioare

ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;

HOTĂRÂRE nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

HCGMB nr. 229 din 19/07/2021 – pentru avizarea „Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de
transport local de călători, în regiunea București – llfov, catre operatori regionali”

HCGMB nr. 230 din 19/07/2021 – privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – llfov, pentru delegarea serviciului public de transport local de călători, către operatorii regionali

HCGMB nr. 231 din 19/07/2021 – privind avizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – llfov

HCJI nr. 122 din 28/07/2021 – privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – llfov

H.C.G.M.B. 33/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

HCGMB 838/12.12.2018;

HCGMB 129/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

HCGMB nr.139/2006;

H.C.G.M.B. 839/12.12.2018;

Legea nr. 198 din 4 iulie 2023 privind învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 199 din 4 iulie 2023 privind învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 246 din 20 iulie 2022 privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Legea nr. 21 din 10 aprilie 1996 privind concurența, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanță de Urgență nr. 15 din 27 februarie 2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanță de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanță de Urgență nr. 12 din 7 iulie 1998 (republicată) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române;

Ordinul MTI nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere și a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul MT 1214/ 2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin MTI nr. 166 din 15 februarie 2022 privind aprobarea titlurilor de călătorie metropolitane integrate pentru transportul de suprafață, cu metroul și cu transportul pe calea ferată pe ruta Gara de Nord-Aeroportul Henri Coandă, în regiunea București-Ilfov;

Ordin MTI nr. 1.026 din 27 iulie 2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul, cu modificările și completările ulterioare.

 

Legislație națională privind persoanele cu dizabilități:

– Legea 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap