Legislație națională privind transportul public:

Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

Ordonanța nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport;

Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Ordonanța nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportului Rutier

Norma metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Ordin al Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local;

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005

Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței nr. 211/2003

Ordin Nr. 458/ 2002 al MLPTL pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național;

Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

Ordonanța nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare;

Ordonanța nr. 19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral;

Ordonanța nr. 19/1997 privind transporturile;

Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. 309/1996 (cu modificările şi completările ulterioare);

H.G. nr.1364/2006 (cu modificările şi completările ulterioare);

Decret-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;

Legea recunoştinței faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr.1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge, cu modificările şi completările ulterioare

ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;

HOTĂRÂRE nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

HCGMB nr. 229 din 19/07/2021 – pentru avizarea „Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de
transport local de călători, în regiunea București – llfov, catre operatori regionali”

HCGMB nr. 230 din 19/07/2021 – privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – llfov, pentru delegarea serviciului public de transport local de călători, către operatorii regionali

HCGMB nr. 231 din 19/07/2021 – privind avizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – llfov

HCJI nr. 122 din 28/07/2021 – privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – llfov

H.C.G.M.B. 33/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

HCGMB 838/12.12.2018;

HCGMB 129/1996cu modificările şi completările ulterioare;

HCGMB nr.139/2006;

H.C.G.M.B. 839/12.12.2018;

 

Legislație națională privind persoanele cu dizabilități:

– Legea 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap