Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a fost constituită sub forma unei structuri de cooperare a autorităților publice locale din regiune, fiind înființată la data de 20.10.2017. Asociația are personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii destinate exercitării și realizării în comun a competențelor autorităților administrației publice (UAT) locale referitoare la furnizarea/ prestarea serviciilor de transport public. Aceste competențe au fost inițial stabilite în sarcina UAT, potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, conform Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006.

Asociația are ca scop:

– Înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului public de transport local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre;

– Îmbunătățirea mobilității integrate prin administrarea coordonată și finanțarea corespunzătoare a serviciilor publice de transport;

– Planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților privind autorizarea, organizarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor publice de transport de călători în regiunea București-Ilfov pentru transportul cu autobuze, troleibuze, tramvaie și alte mijloace de transport public de călători;

– Implementarea măsurilor și proiectelor de investiții prevăzute in Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov 2016-2030 – aprobat de toate autoritățile publice locale din regiunea București – Ilfov;

– Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, obligatoriu pentru toate țările membre începând cu decembrie 2009, prin încheierea de contracte de servicii publice/ contracte de delegare de gestiune cu operatorii de transport public de călători.

A.N.R.S.C. a acreditat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea exercitării atribuțiilor legale în domeniul serviciilor de transport public local.

Autorizația nr. 0384 din 06.03.2018.

Documente oficiale anexate:

Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov

Regulamentul  intern 

Codul de conduită etică profesională a angajaților

Certificatul ISO 9001 :2015 și Certificatul  IQNet atestă faptul că asociația are implementat și menține sistemul de management al calității conform condițiilor din standard.

 

Vă prezentăm mai jos lista membrilor asociați ai TPBI: