REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

„Fotografii – Transportul public din București și Ilfov”

 

Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare și desfășurare a Concursului „Fotografii – Transportul public din București și Ilfov”, organizat în contextul Săptămânii Europene a Mobilității 2022, în perioada 16-22 septembrie 2022:

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

(1) Organizatorul concursului este ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV (în continuare TPBI sau Organizatorul), cu sediul în București, Sectorul 5, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Clădirea Green Gate, et. 10, CIF RO38474532, înregistrată în Registrul ONG sub nr. 25560/A/2017, reprezentată legal prin Vladimir Adrian GHIȚULESCU în calitate de Director General cu preluare de atribuții.

(2) Derularea Concursului se va face pe site-ul https://tpbi.ro/. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a întrerupe concursul în orice moment, anunțând însă publicul în prealabil, prin folosirea oricăror mijloace de comunicare.

II. PERIOADA DE DESFĂȘURARE

(1) Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfășura în perioada 16 – 22 septembrie 2022. Înscrierile la concurs se vor putea face începând cu data de 16 septembrie 2022, ora 00:00, până pe data de 22 septembrie 2022 ora 23:59 prin intermediul site-ului web https://tpbi.ro/. (pentru detalii, consultați Cap IV. Mecanismul de concurs)

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE

(1) Prin înscrierea la concurs fiecare participant garantează:

• că este persoană fizică rezidentă în România;

• că este posesor al unui act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, etc).

• că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul bunei desfășurări a concursului „Fotografii – Transportul public din București și Ilfov”.

• că este de acord cu către TPBI a tuturor drepturilor de autor și a drepturilor conexe, precum și a drepturilor de difuzare asupra imaginilor transmise în acest scop.

(2) Pentru identificare și pentru a intra în posesia premiului, câștigătorii desemnați vor prezenta reprezentanților organizatorului un document de identitate: carte de identitate, buletin de identitate sau pașaport. Prin predarea documentului de identitate, ei certifică faptul că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înmânării premiului.

(3) Participarea la concurs presupune acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve, de către participanți a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de participanți.

(4) În cazul oricăror neconcordanțe între datele furnizate organizatorului (de către oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează de către organizator.

(5) Angajații TPBI și ai partenerilor din proiect, precum și rudele și afinii acestora până la gradul IV inclusiv, nu au dreptul de a participa la prezentul concurs.

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Concursul „Fotografii – Transportul public din București și Ilfov” are ca scop selectarea a 13 fotografii despre transportul public din regiunea București-Ilfov pentru realizarea unui calendar de perete și se desfășoară în perioada 16 – 22 septembrie 2022, între orele menționate la capitolul II, după cum urmează:

Pasul 1 – Înscrierea la concurs

(1) Oricine accesează site-ul https://tpbi.ro/sem/ se va putea înscrie la concurs prin accesarea butonului „Particip” aferent concursului „Fotografii – Transportul public din București și Ilfov” din lista de concursuri publicată pe pagina dedicată Săptămânii Europene a Mobilității de pe website-ul TPBI.

(2) Pentru înregistrare, participanții trebuie să completeze cu atenție câmpurile corespunzătoare numelui și prenumelui, adresei de domiciliu, a celei de e-mail și numărului de telefon, să verifice corectitudinea datelor completate, apoi să bifeze câmpurile „Sunt de acord”, corespunzătoare mesajelor „Pentru a trimite o fotografie trebuie să fiți de acord cu regulamentul concursului, pe care îl găsiți AICI”, „Sunt de acord cu cedarea către TPBI a tuturor drepturilor de autor și a drepturilor conexe, precum și a drepturilor de difuzare asupra imaginilor transmise în acest scop”. Ulterior, va accesa butonul „Încarcă fotografia”.

(3) Fiecare participant va putea trimite pentru concurs o singură fotografie, preferabil în format lat (4:3), jpeg/ jpg, care trebuie să aibă o rezoluție minimă de 10 megapixeli și o dimensiune maximă de 15 MB.

(4) După încărcarea fotografiei, participantul va primi un mesaj de confirmare a primirii datelor transmise și un e-mail pe adresa furnizată; el va trebui să acceseze linkul pentru confirmarea participării și finalizarea înscrierii. Fără această confirmare electronică, concurentul nu este înscris în concurs.

(5) Înscrierile multiple, realizate prin încărcarea mai multor fotografii, nu sunt permise și vor fi automat descalificate de către organizator și eliminate din baza de date pentru desemnarea câștigătorilor. În cazul transmiterii de către un singur participant a mai multor fotografii, pentru concurs va fi păstrată doar prima fotografie încărcată de acesta pe serverul TPBI (evidențiată cronologic).

Pasul 2 – Desemnarea câștigătorilor și acordarea premiilor
(1) Organizatorul va desemna câștigătorii la finalul perioadei de desfășurare a concursului, prin votul unei Comisii de desemnare a câștigătorilor pentru concursul de fotografie, special înființată prin Decizie a Directorului General al TPBI.

(2) Rezultatele vor fi publicate pe site-ul TPBI/ pagina Asociației de pe platforma Facebook, respectând Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 și prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

(3) În cadrul concursului, vor fi desemnați de către Comisie, în total, 13 câștigători, precum și o listă cu alți 13 câștigători de rezervă, aleși pe baza fotografiilor transmise și selectate prin vot, fiecărui câștigător final fiindu-i atribuit un premiu.

(4) În total, vor fi acordate 13 premii, identificate conform prezentului regulament. Premiul oferit fiecărui câștigător final constau în câte două exemplare din calendarul TPBI 2023 – realizat cu fotografiile transmise către TPBI și selectate prin votul Comisiei.

(5) După desemnarea Câștigătorilor, fiecare dintre aceștia va fi contactat de pe contul de email concurs@tpbi.ro la adresa de e-mail utilizată și confirmată de acesta în cadrul concursului, prilej cu care va fi informat în legătură cu faptul că a câștigat și i se vor solicita totodată următoarele date de contact: nume și prenume, adresa de domiciliu și CNP.

(6) Perioada de contestare va fi de 3 (trei) zile lucrătoare de la data anunțării Câștigătorilor. Contestațiile vor putea fi transmise la adresa de e-mail concurs@tpbi.ro. Contestațiile vor fi soluționate, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la depunere, de o Comisie stabilită printr-o Decizie a Directorului General al TPBI, iar rezultatele vor fi comunicate contestatarilor în cel mult 10 zile lucrătoare de la soluționare. Comisia va lua deciziile prin vot deschis, cu menționarea opțiunilor de vot ale membrilor acesteia într-un proces-verbal de soluționare a contestației. Fiecare contestație va primi un număr de înregistrare și dosarul de soluționare a acesteia va fi arhivat pentru o perioadă de 3 ani.

(7) În cazul în care un Câștigător nu poate fi validat pentru că nu răspunde în termen de 3 (trei) zile lucrătoare la transmiterea prin e-mail a mesajului de informare sau anunță că refuză premiul, Organizatorul își rezervă dreptul de a consemna că persoana câștigătoare refuză să primească respectivul premiu și îl va oferi unui alt Câștigător aflat pe lista Câștigătorilor de rezervă.

(8) Un participant nu poate solicita contravaloarea unui premiu în bani sau alte servicii.

(9) Câștigătorii care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii concursului vor fi însoțiți de un părinte/ tutore legal în momentul înmânării premiului.

(10) Organizatorul se obligă să-i comunice Câștigătorului o înștiințare de ridicare a premiului; înștiințarea se face prin e-mail și/ sau telefonic la adresa de e-mail și/ sau numărul de telefon indicate de acesta în mesajul prin care a comunicat datele de identificare.

(11) Prin înștiințarea de înmânare a premiului îi vor fi comunicate Câștigătorului locul, data și intervalul orar în care acesta poate ridica premiul. De asemenea, Câștigătorului i se comunică și numărul de telefon al reprezentantului Organizatorului, pentru a putea lua legătura cu acesta în cazul în care nu se poate prezenta la data și ora stabilite în vederea ridicării premiului.

(12) În cazul în care Câștigătorul, după înștiințare, deși a confirmat că va veni pentru primirea premiului, nu se prezintă la locul și data comunicate de Organizator în vederea ridicării premiului câștigat și nici nu comunică o altă dată și oră pentru acest lucru, în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data și ora maximă stabilite, Organizatorul ia act de refuzul Câștigătorului de a primi premiul, Organizatorul urmând a decide alt Câștigător, care va fi următorul de pe lista de rezervă sau un alt Câștigător desemnat de organizator, în cazul în care lista a fost epuizată, pentru respectivul premiu.

(13) Intrarea în posesia premiului se va face doar cu respectarea prezentului regulament, pe baza unui proces verbal de predare-primire, încheiat între Organizator și Câștigător.

(14) În procesul verbal se vor consemna:

  • data, ora și locul desemnării Câștigătorului;
  • numele și prenumele persoanei care a validat desemnarea;
  • numele și prenumele Câștigătorului;
  • valoarea premiului acordat;d
  • ocumentul de identitate care să conțină numele și prenumele persoanei și adresa de domiciliu, pe baza căruia s-a făcut validarea Câștigătorului;

(15) Procesul-verbal va fi semnat de către un reprezentant al Organizatorului și de către Câștigător.

(16) Nici organizatorul și nici Câștigătorul nu vor suporta vreo cheltuială suplimentară legată de premiile acordate, față de cele prevăzute la Cap. VI Taxe și impozite.

(17) Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii; în cazul refuzului unui Câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

(18) Orice revendicare venită de la oricare dintre Câștigătorii anunțați conform mecanismului prezentat, ulterioară perioadei stabilite de Organizator, este lipsită de efecte.
Regulamentul concursului, numele câștigătorilor precum și câștigul acordat vor fi publicate pe site-ul https://tpbi.ro și/ sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/tpbiro, cu acordul câștigătorilor și în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

(19) În privința premiilor, răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea acestora. Organizatorul nu va răspunde pentru niciun defect, disfuncționalitate sau alte neajunsuri ale premiilor. Orice sesizare vizând deficiențe ale premiilor va fi îndreptată către vânzător, producător, distribuitor, furnizorul de servicii sau importatorul, după caz.

V. PREMIILE CONCURSULUI

  • (1) Premiile acordate în cadrul prezentului concurs constau în:
    13 premii x 2 (două) exemplare din calendarul TPBI 2023 – realizat cu fotografiile transmise către TPBI și selectate prin votul Comisiei.

VI. TAXE ȘI IMPOZITE

(1) Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în cazul în care valoarea premiilor impune acest lucru.

(2) Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina câștigătorului.

VII. OBSERVAȚII

(1) Participanții la concursul care face obiectul prezentului regulament, se obligă să respecte întocmai prezentul Regulament. În cazul nerespectării prezentului regulament de concurs, premiul nu va fi acordat.

(2) Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment în derularea concursului, urmând ca aceste modificări să facă obiectul unui act adițional la regulament și să fie publicate pe site-ul https://tpbi.ro.

(3) Regulamentul de desfășurare a concursului va fi publicat pe site-ul https://tpbi.ro și este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.

(4) Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru email-urile nelivrate datorită defecțiunilor sau funcționării deficitare a rețelelor furnizorilor de internet utilizați sau ca urmare a funcționării deficitare ori nefuncționării aplicațiilor mobile utilizate de participanți.

(5) Organizatorul nu este răspunzător pentru felul în care participanții completează datele personale (nume, prenume, adresa, număr de telefon, e-mail etc) în comunicările efectuate de către aceștia.

(6) Eventualele reclamații legate de desfășurarea concursului și modul în care sunt acordate premiile vor fi adresate organizatorului până la finalul concursului.

(7) Reclamațiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare.

VIII. LITIGII

(1) Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente corespunzătoare sediului organizatorului.

IX. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Prin participarea la prezentul concurs, participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării Concursului „Fotografii – Transportul public din București și Ilfov” pe durata strict necesară derulării acestuia.

(2) Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, participantul la concurs în calitate de persoană vizată are următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

(3) Datele prelucrate pot fi comunicate doar următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

(4) Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

  • Transmiterea unui e-mail la adresa: office@tpbi.ro sau
  • Transmiterea solicitării prin curier / poștă, la adresa Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Green Gate, et. 10, Sector 5, București, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.